PURWAKA

Gandaning candhana mahanani anyesing ati, ngluwihi anyesing sorote rembulan. Manawa gandaning candhana iku ditikelake loro, isih kalah karo anyesing pangandikane pandhita kang pindha tirta mareta. Geni iku panas, ngluwihi panasing srengenge. Nanging manawa panasing geni iku ditikelake loro, isih kongkulan panasing guneme wong ala
.


The cool fragrance of sandalwood, even more than the moonlight, refreshes the heart. But if its fragrance were doubled in sweetness, it would still not be as sweet as priestly words flowing like the water of immortality. Fire is hotter than the sunshine, but if its heat were doubled in ferocity, it would still not burn as hot as the words of an evil person.
PURWAKA

Purwaning sembah katur ing ngarsaning
Gusti Ingkang Murbeng Dumadi.

Petikan kasebat ing nginggil punika kapendhet saking Serat Nitisastra titilaranipun Kraton Mojopahit,
minangka bebuka manawi panjenengan badhe kersa mundhut pirsa ngengingi bab Serat-serat Jawi kina
ingkang kathah-kathahipun wonten gandheng
cenengipun kaliyan sejarah utawi
ulah kabatosan.

Pangimpun sami kumawantun nglempakaken pepethikan Serat-serat Jawi punika minangka
atur pamundi-mundi kula dhumateng para
leluhur ingkang sampun nilari wejangan punika.

Piwulang punika lajeng kawula wedharaken
wonten beranda warta punika ing pangajab
sageda sumebar dados wawaosing ngakathah
ing saindenging jagad nata.

Pangimpun rumaos gadhah kuwajiban tumut nguri-uri kabudhayan Jawi, langkung-langkung ingkang ngengingi panyuraosipun piwulang ing babagan filsafat
lan ulah kabatosan.

Wondene panyuraosipun piwulang kasebut
saged nuwuhaken pangertosan ingkang warni-warni amargi serat-serat punika sami dhinapur
ing pralampita. Dene badharing pralampita
wau muhung saking pangertosan kita
piyambak-piyambak.

Panggelaring sadaya serat piwulang punika
prasasat boten wonten tembung ingkang ukaranipun kadamel prasaja, ananging tansah nyimpen
wewados kalimpadaning basa.

Sarehning makaten kawontenanipun,
kula nyuwun sih samodranng pangaksami
mbokmanawi panyuraosing piwulang wau wonten
klentunipun awit kula piyambak dereng mumpuni
saestu ing babagan punika.

Wewejangan punika tansah kadhapur tembung
paribasan,  pasemon, pralambang, tuwin pralampita. Umpaminipun tembung "eling" tegesipun emut.
Nanging ugi anggadhahi teges; tumindak ingkang
boten nyalahi tata krama; sifat pasrah marang Gusti,
kahanan alam pikiraning manungsa, sadar
saksampunipun semaput, lsp.

Dados manawi kita badhe nyuraos piwulang,
punika kita kedah ngengeti parwa lan
slokanipun, yen boten makaten tamtu
badhe klentu panyuraosipun.

Minangka pungkasaning rembag, manawi
panjenengan badhe maos serat-serat Jawi punika
kedah kanthi penggalih ingkang suci, tentrem, teliti,
lan wening supados saged mangertosi wejanganipun.

Sampun ngantos grusa-grusu, srakah,
punapa malih kanthi regeding manah.
Wasana sugeng rahayu.

Nuwun

Mas Budi - Mastoni
Pangimpun
PREFACE

All praise is due to God, the Lord of the World.


The above passage, a translation of the
Serat Nitisastra from the Mojopahit Dynasty,
is a good introduction to the way the Javanese
view their literature, most of which concerns
their history or spirituality.

We were inspired to collect these ancient
Javanese texts, and offer them to you with
the utmost appreciation and respect to our
ancestors who left these teachings to us.

We hope that by offering them on
the World Wide Web, we will preserve
the Javanese culture and add in some
small way to the philosophical and
spiritual discourse of the people.

The meaning of these ancient texts is
quite naturally the subject of much speculation
and debate among scholars. Many passages
are famous for their hidden prophecies.

Regardless of our attempts to come to terms
with their meaning, we have produced
a translation that does not attempt to clear up
their often-perplexing ambiguity.
We recommend that you read and ponder
them with an open mind.

As an aid to understanding them, we offer
the following; these poems are often written in
the form of parables, and are replete
with sayings and complex symbolism.

Words often have more than one meaning.
For example, the word "eling" means; remember.
But depending on the context, eling also means:
an ethical value; a level of depth in one's spiritual
awareness; a return to consciousness
after fainting, etc.

It is difficult to translate without forcing an
interpretation on the text. However, we will do
our best to offer alternate meanings in the
footnotes where we feel they are relevant.

Keep in mind that it is important to be aware
of where we are in a given poem. Context is
often a great clue as to their meaning.

Finally, to put oneself in the proper disposition
to read these Serat Jawis, it is necessary to be
peaceful, attentive, clear of mind, body and spirit.

While contemplating them, one should strive not
to be rude, coarse, hurried, greedy or have
impure thoughts.

This is so you may reach
our noble aim of spiritual enlightement
as a result of properly understanding
the meaning of these teachings.Purwokerto - New York
BACK TO INDEX